Algemene Voorwaarden Podotherapie Lalkens

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, geven wij als praktijk u graag wat duidelijkheid middels de door ons opgestelde algemene voorwaarden. Wanneer u Lalkens Podotherapie bezoekt laat u zich behandelen door een van onze medewerkers. Hieruit ontstaat een zogenoemde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor de geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten en of overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Facturering

De facturering vindt rechtstreeks plaats richting u als cliënt na de behandeling of bij het afhalen van de therapeutische hulpmiddelen. Dit zal de medewerker met u bespreken tijdens de eerste behandeling. U kunt ervoor kiezen om het openstaande bedrag direct te pinnen of op rekening te voldoen. Behandelingen die vanuit uw zorgverzekering worden vergoed, kunnen door Lalkens Podotherapie in de meeste gevallen rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of zorggroep/-instelling.

Om de facturering goed te laten verlopen is het belangrijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Deze kunt u zelf toevoegen aan de factuur richting uw verzekeraar.

De kosten van het behandelen van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar en ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

Wanneer de factuur niet door Lalkens Podotherapie bij uw zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd. Dient u zelf zorg te dragen voor de declaratie van de factuur. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar, wanneer het mogelijk is kunnen wij u ondersteunen in het declaratieproces om het voor u zo te vergemakkelijken. Wij kunnen niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden, aangezien dit afhankelijk is van de wijze waarop u, uzelf hebt verzekerd. Wij adviseren u dan ook voortijdig aan het bezoek aan onze praktijk om uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Annulering afspraken

Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, mail of op een andere wijze) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, bij u in rekening te brengen.

Kwaliteit en service

Onze behandelaren verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en zijn ze ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Al onze pedicures staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Op de therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Alle aanpassingen van zolen/ ortheses tot de eerste controle afspraak, maximaal binnen 2 maanden na aflevering, vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

Akkoord behandelplan

Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van de therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering worden alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: info@lalkenspodotherapie.nl of per post: Lalkens Podotherapie, Boelkenweg 4, 7841 CG te Sleen.

Lalkens Podotherapie is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige ander door u geleden schade.